fbpx

Finde rakenduse kasutustingimused

Jõustunud 17.06.2019

Finde on teenus osutajate leidmise ja aegade broneerimise rakendus, mis näitab liitunud teenuse osutajate infot ja edastab aegade broneerimise soove Finde süsteemiga liitunud teenuse osutajatele.

Finde rakenduse õiguste omajaks ja teenuse pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing OÜ Finde (registrikood 14793731).

Teenuse osutaja – rakendusega liitunud osapool, kes kuvab oma infot Finde rakenduses ja võtab vastu aegade broneerimise soove.

Teenuse kasutaja – rakendusega liitunud osapool, kes edastab teenuse osutajale aja broneerimiseks oma soovi.

Finde rakenduse kasutamise tingimused

Finde rakendus on kommunikatsioonivahend teenuse kasutaja ja teenuse osutaja vahel. Sellest tulenevalt ei saa Finde mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest ning tagada seda, et Finde kaudu tellitud teenus toimub alati korrektselt ja puudusteta.

Teenuse kasutaja ja teenuse osutaja vahelised erimeelused tuleb osapooltel lahendada vastavalt kehtivatele seadustele ja omavahel. Finde erimeelsuste lahendamisel ei osale ja mingeid kohustusi ega vastutust erimeelsuste lahendamisel ei võta.

Finde rakendus ei ole teenuse pakkuja ning Finde rakenduse kaudu ei korraldata teenuse osutamist. Samuti ei ole tegemist agenditeenusega, mis tagab teenuse pakkujale kliente.

Finde rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.

Kasutajakonto loomine

Finde rakenduse kasutamiseks peab installeerima tarkvara ning registreerima kasutajakonto. Finde rakenduse kasutajakonto loomisel seotakse Finde rakenduse kasutaja andmed kasutajakontoga ning lisatakse andmebaasi. Kasutajakonto mitteregistreerimisel ei tööta rakenduse kõik funktsioonid.

Teenuse osutajaks registreerimisel kinnitab teenuse osutaja, et:

 • tegutseb ettevõtjana;
 • omab õigust, kooskõlas kehtiva õigusega, sõlmida kokkulepe Finde kasutamiseks;
 • on hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustunud täitma käesolevaid tingimusi, sealhulgas kõiki tingimustest tulenevalt tekkivaid kohustusi;
 • kogu teave, mis on Findele esitanud, on täpne, õige ja täielik;
 • ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;
 • ei kasuta Finde rakendust lubamatul, vaenu õhutaval, kasutajaid kahjustaval või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta Finde rakenduse korrektset toimimist;
 • ei kopeeri ega jaga Finde rakenduse ega muud sisu ilma Finde eelneva kirjaliku loata;
 • teie konto andmed on õiged ja uuendate profiilis kajastatud teavet;
 • teie kontol olevad pildid on teie tehtud või omate piltide kasutamiseks õigust;
 • teie kontol olevatel piltidel kujutatud isikud on andnud selleks loa;
 • toimite kooskõlas õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus teenuseid osutate;
 • teie poolt osutatud teenused vastavad kõikidele seadustest ette kirjutatud reeglitele ja normidele;
 • teil on olemas kõik antud teenuse osutamiseks vajalikud seaduses sätestatud load ja kvalifikatsioonid.

Kui Finde seda nõuab, siis esitab teenuseosutaja piisavad tõendid ettevõtjana tegutsemise kohta ja vajalike lubade ning õiguste olemasolu kohta.

Teenuse kasutajaks registreerimisel kinnitab teenuse kasutaja, et:

 • kogu teave, mis on Findele esitanud, on täpne, õige ja täielik;
 • te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;
 • te ei kasuta Finde rakendust lubamatul, vaenu õhutaval, kasutajaid kahjustaval või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta Finde rakenduse korrektset toimimist;
 • te ei kopeeri ega jaga Finde rakenduse ega muud sisu ilma Finde eelneva kirjaliku loata;
 • teie konto andmed on õiged ja uuendate profiilis kajastatud teavet;

Finde ei garanteeri teenuse pidevat kättesaadavust kuid teeb kõik selleks, et rakendus töötaks tõrgeteta.

Lepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimine toimub järgnevalt:

 • teenuse osutaja või teenuse kasutaja viib lõpuni konto loomiseks alustatud registreerimisprotseduuri;
 • Finde aktiveerib konto.

Teenuse osutaja või teenuse kasutaja ja Finde vaheline leping loetakse sõlmituks üksnes nimetatud aktiveerimise teel.

Leping sõlmitakse määramata tähtajaks.

Finde kontot registreerides ja lepingut sõlmides nõustute järgmiste tingimustega:

 • Finde rakenduse õiguste omajal on õigus lisada rakenduse kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid teenuste pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele.
 • Findel on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat ning loovutada andmebaasi kolmandatele isikutele. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel.
 • Finde võib võõrandada isikuandmeid sisaldava andmebaasi kolmandatele isikutele, ilma et peaks sellest rakenduse kasutajaid eelnevalt teavitama. Ettevõtte või andmebaasi võõrandamise korral lähevad üle ka käesoleva litsentsilepingu õigused ja tingimused.
 • Finde võib edastada isiku- ja pangaandmeid krediitkaardi- ja mobiilimaksete vahendajatele.

Finde ei ole kohustatud konto avamise soovi aktsepteerima ning seega pole kohustatud vastavat lepingut sõlmima.

Finde ei ole kohustatud lepingu sõlmimisest keeldumist põhjendama.

Findel on õigus sõlmitud leping ilma etteteatamiseta ja ilma põhjendamata lõpetada.

Teenuse tellimine ja loobumine

Juhul kui Finde rakenduse kasutaja edastab aja broneerimise soovi ning teenuse osutaja on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda teenuse tellimiseks.

Tellitud teenuse kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus Finde rakenduse kasutaja teavitab teenuse osutajat tellimuse tühistamisest.

Tellitud teenusest loobumisel peab Finde rakenduse kasutaja tasuma tühistamistasu kui tellitud teenuse osutaja on oma tingimustes sätestanud tühistamistasu nõude. Tühistamistasu ei pea tasuma, kui tellitud teenusest loobumisest teavitamine jääb teenuse pakkuja määratud ajalimiidi sisse.

Finde rakenduse õiguste omajal on õigus tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul kui teenuse kasutaja on loobunud kolmel järjestikusel korral tellitud teenuse kasutamisest või pole kohale ilmunud. Finde kasutamise õiguse võib tühistada ilma kasutajat teavitamata ja kuueks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.

Isikuandmed, andmekaitse ja privaatsus

Finde kogub isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, registreerimisnumber ja asukohta puudutav teave, selleks et võimaldada Finde rakenduse toimimine.

Lisainformatsiooni võidakse küsida, et kindaks teha, kas teenuse osutajad vastavad seaduse nõuetele ja sobivad vastaval kutsealal tegutsemiseks.

Finde rakendus võib kuvada avalikult kõiki teenuse osutaja poolt esitatud andmeid.

Teenuse osutaja või teenuse kasutaja võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui teenuse osutaja või teenuse kasutaja soovib oma isikuandmed eemaldada, võib Finde kasutamine muutuda võimatuks.

Pärast seda, kui teenuse osutaja või teenuse kasutaja kustutab oma konto, kustutab Finde kontoga seotud isikuandmed, ent mitte varem kui seaduses ette nähtud juhtudel.

Asukohaandmete edastamine

Finde rakenduse toimimiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta. Kui on soov, et asukoht ei oleks Finde rakenduses nähtav, peab teenuse osutaja Finde konto sulgema.

Teenuse kasutajate isikuandmete töötlemine.

Teenuse osutaja ei tohi teenuse kasutajate isikuandmeid töödelda ilma Finde loata. Teenuse kasutaja ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või jagada Finde rakenduse kaudu kättesaadavaks saanud teenuse kasutajate isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

Finde on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb teenuse osutaja ja teenuse kasutaja isikuandmeid. Teenuse osutaja on teenuse kasutajate isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud seadustes. Juhul kui teenuse osutaja rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib Finde sulgeda teenuse osutaja konto ning nõuda kahju hüvitamist.

Finde rakenduse kasutamise hea tava

Kuna Finde ei ole teenuse pakkuja ega vahendaja, siis me ei saa mõjutada teenuse kvaliteeti. Teenuse puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemid tuleb lahendada vastavalt teenuse osutaja või teenuse osutaja üle järelevalvet teostava ameti reeglitele.

Me ootame Finde rakenduse kasutajalt, et nad kasutavad rakendust heatahtlikult ning on teenuse kasutajate ja teenuse osutajate suhtes viisakad.